Image module

bestuursleden

bestuur van de stichting

Voorzitter

Hans Nijdeken (55) uit Alkmaar

Nijdeken begon zijn loopbaan als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. In het onderwijs werd hij vervolgens conrector en rector. Momenteel is hij voorzitter van het College van Bestuur van het Tabor College in Hoorn.

Naast het voorzitterschap van het bestuur heeft Hans binnen de stichting Vrienden van het WFM de portefeuille ledenwerving.

Hans vindt dat het Westfries Museum een prachtig beeld geeft  van de geschiedenis en cultuur van onze regio in de 17e eeuw. En die geschiedenis heeft deze regio gemaakt tot wat hij nu is. Met zijn werk voor de stichting wil Nijdeken een bijdrage leveren aan de bekendheid van het museum en daarmee van de geschiedenis van deze regio.

Hans hoopt dat door de inspanningen van het bestuur het aantal Vrienden van het museum uitgebreid wordt. Dat geeft de stichting de mogelijkheid meer voor het museum te betekenen, in aanschaf van museumstukken, maar ook in publicaties vanuit het museum.

 

Secretaris, PR

Henk Tameling (65) uit Zwaag is oud-docent en schoolleider in het voortgezet onderwijs. Hij schrijft in zijn vrije tijd over de Waddeneilanden en is door zijn betrokkenheid bij de Halve Maen verbonden aan het bestuur van de stichting Vrienden van het WFM. Henk is secretaris van het bestuur en verantwoordelijk voor het museumnieuws naar onze museumvrienden.

Tameling hoopt dat door een goede communicatie van het bestuur naar de bestaande en potentiele  donateurs de belangstelling voor de Gouden Eeuw in Hoorn toeneemt. Zonder verleden geen heden en toekomst is zijn motto.

 

Penningmeester

Robert Martin Faber ( 73) uit  Hoorn was in het verleden dertig jaar retail-bankmedewerker  op diverse kredietverlenende   afdelingen en verschillende locaties met de nadruk op vrije beroepsbeoefenaren.

Rob is in het bestuur als penningmeester als eerste verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de stichting Vrienden van het WFM. Na  jaren bestuurs- en ander vrijwilligerswerk in de tennissport, was het voor hem een logische keuze om nu eens  wat voor de cultuur te doen. Faber hoopt met zijn inzet het aantal Vrienden uit te breiden en  zo mogelijk de fondswerving, dus de inkomsten voor het museum verhogen.

 

Financiële zaken

Dick Louwman (83) uit Hoorn was voor zijn pensionering raadslid en wethouder, directeur Omrin bv Friesland en directeur Technische Zaken Samenwerkingsorgaan Westfriesland.

Louwman is momenteel als vrijwilliger naast het lidmaatschap van het bestuur Vrienden van het Westfries Museum, nog penningmeester Stichting Oosterkerk, voorzitter Kerkmeijer-deRegt stichtin, voorzitter Stichting Varend Erfgoed Hoorn,penningmeester Stichting Restauratie en Instandhouding Zeilende Vissersschepen en voorzitter stichting het Fluitschip.

Dick heeft in het bestuur verantwoordelijkheden op het gebied van Financiële Zaken.

Louwman wil met zijn vrijwilligerswerk in het WFM een maatschappelijke bijdrage leveren door kennis en kunde, interesse kweken voor de collectie van het Westfries museum en de collectie van het museum verrijken en verdiepen. Als financiële man zet Dick zich in voor het verkrijgen van gelden uit een toenemend aantal donateurs en uit diverse fondsen

 

Ledenadministratie

Marlies van ’t Ende ( 64) ook uit Hoorn was in het verleden: IT-specialist bij een uitvoerder van de sociale werknemersverzekeringen  (tot de vorming van de UWV), de bedrijfstak eigen regelingen voor de bouw en pensioenen.

Van ’t Ende is in de stichting Vrienden van WFM verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Naast het vrijwilligerswerk bij WFM  doet zij ook  IT-gerelateerd werk voor Vereniging Oud Hoorn.

Marlies vindt haar vrijwilligerswerk in het WF een mooie tegenhanger voor de technische IT-wereld  en de financiële wereld van de pensioensector. Zij wil je graag met haar werk voor het WFM het mooie museum breed onder de aandacht brengen.

 

Ledenactiviteiten

Aukje van Wissen-Stokkink (69 jaar) uit Schellinkhout is in 1972 vanuit Amsterdam naar Hoorn gekomen om als docent Nederlands te geven aan het Werenfridus en vanaf de splitsing in 1983  op Oscar Romero.

Na haar pensionering is Aukje aan school verbonden gebleven als lerares voor de tweetalige leerlingen van verschillende nationaliteiten. Daarnaast  heef zij journalistiek werk gedaan, o.a. voor het tijdschrift Talkies, Westfries Archief en nu voor WFM. Zij verzorgt sinds 2012 met een eigen bedrijfje, ‘Wistik!’, privé lessen Nederlands, literatuur en examentraining.

Van Wissen is naast haar werk voor het museum vrijwilligster bij Stichting Leergeld, die als doelstelling heeft alle kinderen te laten meedoen aan sport, muziek en schoolreisjes, ook als de ouders daar financieel niet toe in staat zijn.

Aukje is het bestuur vooral verantwoordelijk voor de ledenactiviteiten en de communicatie daarover. Als bestuurslid hoopt zij het museum ook onder de aandacht te brengen van jongeren en allochtonen ( mensen met een niet-Nederlandse achtergrond).

 

Klaas Koeman

Klaas Koeman (1951) was tot zijn pensionering leraar maatschappijleer en geschiedenis aan de RSG Enkhuizen. Op dit moment is hij voorzitter van de vereniging Oud Enkhuizen en freelance medewerker van het Noordhollands Dagblad. Hij verzorgt, onder andere al een aantal jaren de Kroniek van Enkhuizen.

Voor de Vrienden schrijft hij in de Nieuwsbrief en onderhoudt hij de website.


Voor het bestuurswerk ontvangen de leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van het WFM geen vergoeding of bezoldiging.
Voor een precieze en uitvoerige weergave van de verdeling van de bestuurstaken verwijzen wij naar het Beleidsplan 2017-2021.